Background information and documents

The current mandate of the working group (in Norwegian)

 

Foreløpig mandat for arbeidsgruppe for organisering og finansiering av nasjonal e-infrastruktur for forskning i Norge frem mot 2030.

 • Arbeidsgruppens oppgave er å foreslå en oppdatert og helhetlig nasjonal strategi for videreutvikling og finansiering av nasjonal e-infrastruktur for forskning og høyere utdanning i Norge i perioden 2020- 2030.
   
 • Arbeidsgruppen skal utarbeide og begrunne et realistisk estimat for behovet for slik e-infrastruktur fra alle relevante brukermiljøer innenfor ikke-kommersiell forskning og høyere utdanning, inklusive relevant forvaltning. Dette estimatet skal baseres på eksisterende nasjonale og internasjonale rapporter i tillegg til konsultasjon med relevante FoU-miljøer.
   
 • Strategiarbeidet må inkludere problemstillingens faglige bredde med utgangspunkt i nåværende og fremtidige brukermiljøer.
   
 • Strategiarbeidet skal utarbeide forslag til operasjonelle modeller som bidrar til kosteffektivitet gjennom prosesser for å vurdere kommersielle og internasjonale tilbydere opp mot kostnadene ved oppbygging og drift av nasjonale ressurser, samtidig som norske forskere gis mulighet til å ligge i forskningsfronten innen sine fagområder.
   
 • Arbeidsgruppen skal forankre sitt arbeid hos alle relevante institusjoner gjennom møter med både institusjonenes ledelse og relevante brukermiljøene.
   
 • Strategien for finansiering skal kunne legge til rette for en forutsigbar og robust investering, fornyelse/oppgradering, drift og videreutvikling av den nasjonal e-infrastrukturen og relaterte tjenester.
   
 • Arbeidsgruppen skal i sitt arbeid vurdere bærekraftige finansieringsmodeller inkludert justerbare og robuste mekanismer for kostnadsdeling mellom nasjonale finansiører (departementet og Forskningsrådet), institusjonene, og de prosjekter og forskergrupper som er brukere av e-infrastruktur og de relaterte tjenestene.
   
 • Arbeidsgruppen skal hente inn høringsuttalelser på en første versjon av rapporten som vurderes og eventuelt innarbeide relevante innspill fra høringsrunden.
   
 • Arbeidsgruppen kan selv utvide mandatet med andre momenter som i løpet av utvalgets arbeid fremstår som viktig momenter for gruppens arbeid.