Invitasjon til oppstartsmøte for HPC Referansenettverk

Sigma2 har gleden av å invitere til oppstartsmøte i forbindelse med etablering av Referansenettverk for HPC i Norge.

Det anses å være av stor betydning at norsk industri i større grad anvender HPC (High Performance Computing) og er delaktige i utviklingen av denne typen teknologi og tjenester. Gjennom Forskningsrådets IKTPLUSS-program er Uninett Sigma2 AS gitt oppgaven å etablere et referansenettverk for HPC som bl.a. skal koordinere innspill fra norske miljøer og gi strategiske råd til Forskningsrådets satsinger.

Det inviteres herved til oppstartmøte for Referansenettverket.

Tid: Torsdag 24. oktober, 2019. Kl. 10:00 – 15:00.
Sted: Norges forskningsråd, Lysaker, rom Frisch 2

Foreløpig agenda

09.30 – 10.00:  Registrering og kaffe
10.00 – 10.15:  Velkommen og introduksjon av Forskningsrådet
10.15 – 10.45:  Om Sigma2 og internasjonale engasjement generelt, og EuroHPC spesielt
10.45 – 11.45:  Presentasjoner fra HPC brukere (institutt- og industrisiden)
11.45 – 12.30:  Lunsj
12.30 – 13.30:  Forts. presentasjoner (institutt- og industrisiden)
13.30 – 14.30:  EuroHPC - Norsk kompetansesenter for HPC. Målsetting, oppgaver, etablering.
14:30 – 14.45: Praktisk om referansenettverket, kontaktpunkter og kommunikasjonsform etc.
14.45 – 15.00:  Oppsummering og avslutning

På samlingen vil vi presentere Norsk Kompetansesenter for HPC som bl.a. skal tilby ressurser for å bistå norsk industri i å ta bruk HPC i større grad, og bistå norsk industri med å ta igjen etterslepet man har på å bruke HPC til verdiskapning. 

Påmelding

Påmelding er nødvendig. Meld deg på oppstartsmøte for HPC Referansenettverk her:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=TF1Q8XSPU6C2

Frist for påmelding er 17. oktober.
Ved spørsmål, kontakt Hans Eide hans.eide@uninett.no

Om Referansenettverk for høyhastighetsberegning

Refereransenettverket for HPC skal fremme norske prioriteringer og interesser i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen. Et uttalt mål er økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske satsinger innenfor HPC, BigData og relaterte IKT-satsinger. HPC nettverket vil

  • sørge for spredning av informasjon og tilrettelegging av høringsrunder
  • utgjøre en møteplass for å fremme kontakt, samarbeid og kunnskapsspredning
  • utarbeide faktagrunnlag gjennom mulighetsstudier
  • stimulere til eller koordinere idé- og prosjektutvikling mot nasjonale utlysninger og mot Horisont 2020

Typiske deltakere i HPC nettverket kan være forsknings- og kunnskapsorganisasjoner, oppstartfirmaer, små og mellomstore bedrifter, ideelle organisasjoner eller andre aktører innenfor HPC og dataintensive anvendelser.

Mer informasjon: https://www.sigma2.no/content/1-million-kroner-til-referansenettverk-hpc

Om Sigma2

Uninett Sigma2 AS (heretter Sigma2) er etablert av de fire eldste universitetene (UiB, UiO, UiT og NTNU) sammen med Norges Forskningsråd for å tilby nasjonale ressurser og tjenester innen HPC (High Performance Computing). Gjennom de europeiske samarbeidsprosjektene EuroHPC, PRACE og EOSC koordinerer Sigma2 norsk deltakelse i flere EU støttede prosjekter på HPC området. Formålet er å tilby HPC tjenester i verdensklasse og felles deltakelse i EU prosjekter med mål om økt kompetanse, utvikling av teknologi og forbedrede/nye tjenester.