Saga

Maksimal tildeling til oppgradering av nasjonal e-infrastruktur

Sigma2 har fått maksimal tildeling til oppgradering av nasjonal e-infrastruktur av Forskningsrådet.

Som tidligere kjent gjennom Forskningsrådets nyhetssak var Sigma2 en av 16 forskningsinfrastrukturer som fikk tildeling gjennom Forskningsrådets "Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur".

Det er nå gjennomført innledende forhandlinger med Forskningsrådet og Sigma2 vil bli tildelt til sammen 200 millioner kroner for oppgradering av den nasjonale e-infrastrukturen for HPC og lagring av store datamengder. Dette er det maksimale beløp som Forskningsrådet kan tildele til et enkelt infrastrukturprosjekt gjennom vedtak i sine styrende organer.

- På mange måter en dette en gledelig nyhet da det understreker viktigheten av nasjonal e-infrastruktur. Samtidig er det en alvorlig situasjon norsk e-infrastruktur nå står overfor, noe som også er understreket i kronikken fra rektorene ved de fire eldste universitetene.

Det uttaler Gunnar Bøe, daglig leder i selskapet UNINETT Sigma2, som er ansvarlig for norsk e-infrastruktur. 

Søkte om 360 millioner kroner

Opprinnelig omsøkt beløp var på nesten 360 millioner kroner og gjenspeiler det enorme behovet norske forskere har for denne typen generisk forskningsinfrastruktur.

Sigma2 har gjennomført en rekke brukerundersøkelser, den siste i august 2019, som underbygger behovet. Behovsanalysen er justert i forhold til tidligere bruksmønster og erfart vekst i etterspørsel av e-infrastruktur.

Forskningsrådet er klar over underfinansieringen og ser etter kortsiktige alternativer for å avhjelpe situasjonen.

Finansiering av nasjonal e-infrastruktur mot 2030

Situasjonen er krevende og behovet for mer e-infrastruktur er også grundig dokumentert i e-infra2030-rapporten. I denne rapporten blir det foreslått en ny finansieringsmodell for norsk e-infrastruktur.

- Ser vi på utviklingen i Europa, eksempelvis EuroHPC-initiativet, er det tydelig at digitalisering i form av denne type e-infrastruktur anses å være av stor betydning for forskning, innovasjon, befolkningstjenester og industri. 

- Det vil derfor være av avgjørende betydning at anbefalingene i denne rapporten blir implementert for å sikre at norske forskere skal ha mulighet til å konkurrere med forskning i andre land og levere forskningsresultater som vil bidra til en positiv samfunnsutvikling i Norge og globalt.

Her hviler det et stort ansvar på de fire eldste universitetene, påpeker Gunnar Bøe.