A man and a woman working together on a laptop in an informal office environment.

Nasjonalt kompetansesenter for HPC

Nasjonalt kompetansesenteret for HPC hjelper små og mellomstore bedrifter med å utforske mulighetene som ligger i avansert teknologi.

Nasjonal kompetansesenter for HPC hjelper deg med å løse komplekse problemer raskere ved hjelp av høykapasitetsberegninger og kunstig intelligens. Du får hjelp til å undersøke om virksomheten din kan oppnå høyere effektivitet og konkurransefortrinn gjennom å ta i bruk avansert teknologi som dette.

Vi bistår med alt fra kartlegging og analyse av arbeidsflyt, til programmering av kode for å kjøre jobber på de nasjonale superdatamaskinene. Bedriften din får også tilgang til kurs og opplæring slik at dere kan øke egen teknologikompetanse internt.

Vi har hjulpet mange bedrifter med å optimalisere driften gjennom å bistå med tilgang til, og veiledning i, bruk av HPC, maskin læring og kunstig intelligens. Du kan lese mer om bedrifter vi har hjulpet lenger ned på denne siden.

Nasjonalt kompetansesenteret for HPC er et samarbeid mellom Sigma2 AS, SINTEF og NORCE Norwegian Research Centre.

Vi bistår privat industri - med særlig søkelys på små og mellomstore bedrifter og offentlig forvaltning - i å utvikle kompetanse i bruk av avansert teknologi, som:

 • Høykapasitetsberegninger (HPC)
 • Høykapasitets dataanalyser (HPDA)
 • Kunstig intelligens (KI)
 • Maskinlæring (ML)


Opprettelsen av kompetansesenteret er et EU-initiativ gjennom prosjektet EuroCC, og det er opprettet tilsvarende "National Competence Centre" (NCC) over hele Europa. Du vil derfor kunne se at vi bruker forkortelsen NCC for kompetansesenteret enkelte steder. Hensikten med opprettelsen av sentrene er å støtte og fremme europeisk industri i et globalt marked.

Tjenestene vi tilbyr er finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet via Norges forskningsråd og av EU via EuroHPC Joint Undertaking. Det er derfor kostnadsfritt for bedrifter å få hjelp fra Kompetansesenteret.

Tradisjonelt er det universiteter og forskningsinstitusjoner som har vært de store brukerne av høykapasitetsberegninger og stordataprosessering. Dette har gjerne vært i forskning innenfor fagområder som for eksempel medisin, mikrobiologi, fysikk, kjemi og romfart.

I dag er det mange kommersielle bransjer som har høykapasitetsberegninger (HPC) som en kjernefunksjon i virksomheten:

 • Olje- og gassleting, der behandling av enorme datamengder fra seismikk og (CSEM) havbunnslogging er nøkkelen til å forstå hvor man skal investere i feltutbygginger.
   
 • Halvleder- og elektronikkutvikling, hvor HPC brukes for å simulere produktets funksjonalitet og avdekke feil før man går inn i fysisk produksjon. Det reduserer betydelig både kostnader og tiden det tar å få produkt til marked, og muliggjør utvikling på nanoskalaområdet.
   
 • I finanssektoren, hvor stordataanalyser og modelleringsscenarier hjelper til med å forstå risiko, forutsi endringer, ta automatiske beslutninger og avdekke svindel i sanntid.
   
 • Bil- og romfartsindustrien, hvor beregning og modellering av konstruksjonsstyrke og aerodynamikk bidrar til å utvikle sikrere og mer effektiv transport.
   
 • I underholdningsindustrien, hvor CGI hjelper til med å produsere scener og filmer som ville vært for kostbare eller farlige å lage uten HPC.
   
 • I livsvitenskapen, hvor bruk av HPC bidrar til å redusere utviklingstiden for nye medisiner og muliggjør dataanalyse av ekstremt store datasett.

I tillegg til å tilby råd, veiledning og tilgang til de nasjonale superdatamaskinene og lagringssystemene, arrangerer vi også opplæringstilbud med fokus på kompetanseoverføring.

Vi arrangerer og finansierer vanligvis opplæring etter behov. Gjennom vårt samarbeid med de øvrige 32 europeiske kompetansesentrene får du også tilgang til et enda bredere kurstilbud. Du finner mer informasjon om opplæringsaktiviteter lenger ned på denne nettsiden.

Gjennom Kompetansesenteret får bedriften din tilgang til kompetanse innen høykapasitetsberegninger og -dataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Programvareutvikling
 • Vedlikehold
 • Testing
 • Utføring
 • Optimaliseringer
 • Datahåndtering og analyse med skalering i svært parallelle miljøer

Vi bistår gjennom hele prosessen — helt fra å undersøke og forstå potensialet i virksomheten din, gjennomførr og optimalisere digitale arbeidsflyter, og til å tilpasse og få på plass digitale løsninger for spesifikke domener som er viktige for din bedrift.

Vårt mål er å reduseres det som kan oppleves som teknologiske hindringer, slik at din bedrift kan bruke tid på å utnytte og optimalisere de prosessene som er verdiskapende for dere.

Vi ønsker å gjøre det lettere for alle virksomheter innen indusdtri og offentlig forvaltning å få tilgang til avansert teknologi. Vi jobber for å lage enkle løsninger som alle kan bruke, slik at det skal oppleves som enkelt å komme i gang. Vi deler også erfaringer og suksesshistorier fra bedrifter som har fått hjelp fra oss.

For å kunne gi bedrifter mer helhetlige tjenester, samarbeider Kompetansesenteret i nettverk og innovasjonsklynger med fokus på

 • digital innovasjon (EDIH)
 • spesifikke domener
 • KI/ML
 • dataledelse
 • personvern og sikkerhet
 • innovasjon

Vi samarbeider også med bedrifter og organisasjoner utenfor Norge, slik at vi kan tilby mer omfattende tjenester og kompetanse som ellers ikke er tilgjengelig nasjonalt.

All læring og kunnskapsoverføring er dekt gjennom finnansieringen i EuroCC prosjektet, samt arbeid med applikasjoner, algoritmer, arbeidsflyter og forretningsutvikling som ikke leder til et kommersielt produkt.

Kompetansesenteret kan også ferdigstille tjenester som ikke dekkes av finansieringen fra EuroCC, til en markedspris. i slikt arbeid ikke dekt direkte fra EuroHPC prosjektet, kan vi bruke våre partneres ekspertise til å søke relevant finansiering fra andre kilder for å dekke arbeidet.

Sjekk EuroCC-nettverkets finansieringsmuligheter

Gjennom Sigma2 kan Kompetansesenteret tilby gratis "Small Scale Explorative Work (SSEW)"-tjenester for å prøve ut en idé eller for å teste før du eventuelt investerer i mer (opptil 20.000 CPU-timer).

Sigma2 er en av partnerne i Nasjonalt kompetansesenter for HPC og eier de nasjonale superdatamaskinene og lagringssystemene for offentlig forskning i Norge. Denne infrastrukturen er finansiert av Norges forskningsråd sammen med de fire eldste universitetene i Norge: Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU. Sigma2 kan selge inntil 5 % av den totale kapasiteten til kommersielle kunder, men statlige reguleringer krever at slike tjenester selges til priser som kan sammenlignes med åpen markedspris.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan Kompetansesenteret kan bistå deg og din bedrift. Når du kontakter oss, treffer du Roger Kvam som leder Kompetansenteret.

Roger Kvam. Photo.
Roger Kvam
Leder av Nasjonalt kompetansensenter for HPC

Telefon: +47 922 95 777
epost: roger.kvam@sigma2.no 

For mange som er ny eller ukjent innen beregningsvitenskapen verden, vil oppleve at vi opererer med en del forkortelser som det kan være vanskelig å få tak på i starten. Her er en liten oversikt over de vanligste forkortelsene du møter på hos oss:
 

 • AI / KI = Artificial Intelligence / Kunstig intelligens
 • CPU = Central Processing Unit / Sentral prosesseringsenhet
 • GPU = Graphic Processing Unit / Grafikkprosessorenhet
 • HPDA = High-Performance Data Analysis / Høykapasitets dataaanalyse
 • HPC = High-Performance Computing / Høykapasitetsberegninger eller tungregning
 • ML = Machine Learning / Maskinlæring

Hold deg oppdatert om aktiviteter, webinarer og siste nytt fra Kompetansesenteret:

LinkedIn. Logo.  Følg oss på LinkedIn


Meld deg på nyhetsbrev

 

 

Nasjonalt kompetansesenter for HPC arrangerer med jevne mellomrom webinarer for alle som er interessert i teknologi.

Kommende webinarer og opptak


I desember 2022 arrangerte vi en stor konferanse i Måløy for kystindustrien.

Konferanse: Digitalisering av kystnæringene

 

Brukerhistorier fra industrien

Nasjonalt kompetansesenter for HPC er stolte av å ha hjulpet mange bedrifter i gang med avansert teknologi. Vi har hjulpet til både på land – med optimalisering av avlingsfordeling i åkre – og til sjøs, med å redusere skadeomfanget fra orkaner. Vi har også bistått en bedrift som produserer glassfiber med avviksdeteksjon. Du kan lese mer i brukerbeskrivelsene vi presenterer nedenfor.

 • Selskap: Zeabuz
 • Sektor: Transport

Det Trondheimsbaserte NTNU spin-off-selskapet Zeabuz lanserte sitt autonome AI-kontrollerte fartøy — en liten ferge —  i løpet av høsten 2022. Selv i et begrenset havrom som Trondheimsfjorden er det umulig å fysisk teste alle tenkelige scenarier en ferge kan møte i daglig drift. En digital tvilling av fartøyet brukes derfor til å digitalt teste for og lære av forventede, uforutsette og til og med utenkelige hendelser.

Testing og maskinlæring som dette krever mye beregningskraft og mange grafiske prosesseringsenheter (GPUer). Nasjonalt kompetansesenter for HPC har så langt hjulpet Zeabuz med å identifisere behov for et API for HPC slik at de kan få testsystemet til den digitale tvillingen til å kjøre effektivt og på forespørsel fra HPC-systemer. Testsystemet er utviklet for å teste den digitale tvillingen til det autonome fartøyet.

Vi koorinderer innsatsen med APIet i dette prosjektet med tilsvarende aktiviteter i brukerprosjektet med Digifarm, som du kan lese om litt lenger ned på denne siden ("Artifical Intelligent Agriculture") for å sikre portabilitet og kompatibilitet. Prosjektet med Zeabuz pågår fortsatt.


Selskap: OceanTherm
Sektor: Klima

OceanTherm utvikler teknologi som tar sikte på å dempe virkningene av orkaner. Den høye temperaturen på overflatevann i tropiske havområder er sannsynligvis en nøkkelbetingelse for at orkaner absorberer energi, vokser og kan forårsake enorme skader på natur og særlig utsatte øysamfunn.

Dypere nede i havet er vannet kjøligere enn ved den opphetede overflaten. OceanTherm utvikler teknologi som kan løfte kjøligere vann til havoverflaten, kjøle den ned og dermed hindre orkaner i å bygge seg opp i styrke. Dette storskala-problemet gjør det nyttig å distribuere arbeidsflyter som bruker høykapasitetsberegninger (HPC) for å svare på spørsmål knyttet til systemdesign, ytelse og, til syvende og sist, drift og beredskap.

Kompetansesenteret og relevante forskningsgrupper hos SINTEF jobber sammen med OceanTherm. Vi standardiserer arbeidsflyter for kunne muliggjøre en strukturert beregnings-pipeline som involverer offentlige datakilder og det som i dag er 3 hierarkisk nestede systemer for beregningsmodellering. Alle 3 systemer er avhengige av HPC-ressurser for å gi rettidige og nøyaktige resultater. Den standardiserte arbeidsflyten vil muliggjøre dokumentasjon, reproduksjon og høy gjennomstrømning, slik at det bredt sett med scenarier kan undersøkes kontinuerlig.
 

Bedrift: Sustainovate
Sektor: Marin biomasse
 
Sustainovate er et europeisk konsulentselskap som jobber med bærekraftig marin forretningsutvikling og innovasjon. De jobber med alt fra programvare og vitenskapelig forskning, til å introdusere partnere for ny teknologi og nye ideer. De tilbyr også betydelig ekspertise innen akustikk og fiskeriprogramvare.


Nasjonalt kompetansesenter for HPC har gitt Sustanovate bistand og kompetanseoverføring når det gjelder å analysere store datamengder. Dette prosjektet er fortsatt pågående, og vi jobber med Sustainovate for å forbedre dataanalyseprosessene deres.

Firma: Tolletaten
Sektor: Offentlig

Tolletaten i Norge fører nøye oversikt over varer som krysser riksgrensen vår. Målet deres er å gjøre det enkelt, effektivt og konsistent å følge tollregler og lover, å sørge for at risikoen for oppdagelse oppleves som høy, og  eå avdekke aktiviteter som faller utenfor reglene og lovene.

Dette prosjektet er i startfasen og Kompetansenseterets rolle er å lage "proof-of-concept" for å forbedre analyser av trender og avvik for å oppdage anomalier og/eller gjentatte fravær av regler med tilhørende kunnskapsoverføring og tilgang til HPC-ressurser.

 

Fremhevede prosjekter

Informasjon om opplæring og kurs

A smiling woman with headset on in front of a laptop computer.

Bruk av høykapasitetsberegninger (HPC) og høykapasitets dataanalyse (HPDA) får stadig større betydning innen mange ulike forskningsfelt, i offentlig forvaltning og i industrien. Industrielle brukere får tilgang til opplæringsaktiviteter gjennom Nasjonalt kompetansesenter for HPC. De ulike opplæringsaktivitetene er ment å gi støtte innen bruk av HPC, HPDA, kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML), og til verktøy og prosedyrer som trengs for å bruke denne typen teknologi. Du kan lese mer om opplæringstilbudet vårt og finne informasjon om andre tilbydere av kurs og aktiviteter på sigma2.no/training.

Kommende opplæringsaktiviteter

Hvilke andre tjenester er tilgjengelig for deg som ønsker å lære mer om digitalisering og innovasjon?

Det finnes mange nasjonale aktører i Norge som skal bistå bedrifter, næringsliv og offentlig forvaltning med å ta steget inn i digitaliseringens verden. Kompetansesenteret samarbeider med flere av aktørene nedenfor for å gi bedrifter best mulig bistand og veiledning.

 • Digital Norway — får fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med fokus på små og mellomstore bedifter
 • NAIC
 • Nemonoor — et nasjonalt senter for kunstig intelligens
 • NORA —  Norwegian Arificial Intelligence Research Constortium
 • Oceanopolis — et nasjonalt konsortium for kystregionene
 • Måløy Vekst — et serviceselskap for næringslivet på vestlandet
   

Vi samarbeider i tillegg med en rekke Centres of Excellence og de øvrige kompetansesentrene for HPC over hele Europa.

 

 

 

 

 

EuroCC, sigma2, sintef and Norce logos.
Logos of the NCC’s funding institutions: EU, EuroCC, EuroHPC JU, Norges Forskningsråd.

Nasjonalt kompetansesenter for HPC er et prosjekt som mottar midler fra Norges Forskningsråd og European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) under tilskuddsavtale nr. 951732. JU mottar støtte fra EUs Horison 2020 forsknings- og innovasjonsprogram, og fra Tyskland, Bulgaria, Østerrike, Kroatia, Kypros , Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Slovakia, Norge, Sveits , Tyrkia, Republikken Nord-Makedonia, Island og Montenegro.